PAB

Politisk rådgivningspanel

Projektet inkluderar från projektstart politiskt ansvariga och beslutsfattare på nationell nivå och Europanivå. Syftet är att skapa ägarskap för de policyförslag som projektet resulterar i. Informationen vi samlar in är viktig för beslutsfattare eftersom den fyller informationsluckor och ökar förståelsen för vad som behövs för en bra kommunikation och ett effektivt utbyte mellan individuella hushåll och politiker, särskilt när det gäller de klimatvänliga åtgärdernas potential och hinder.

För detta ändamål upprättas en politisk rådgivningspanel (PAB) i var och en av de deltagande städerna. Den består av upp till 10 experter på lokal klimatpolitik, till exempel personer inom offentlig administration, samt offentliga och privata intressenter.

Varför behöver vi en politisk rådgivningspanel?

Den upprättas för att från det treåriga projektets (2015–2017) allra första början säkerställa att teori omsätts i praktik. Vår förhoppning är att PAB:n ska hålla oss uppdaterade om pågående projekt på kommunnivå (t.ex. byggnad av miljövänliga bostäder eller upprättande av grönområden) och att vi ska kunna säkerställa att informationen tas i beaktande i vår forskning.

På ett årligt forum kommer vi att informera PAB:n om projektets framsteg och resultat. På så vis hoppas vi överbrygga gapet mellan vetenskapliga fynd och politisk verklighet.

Vilka är den politiska rådgivningspanelens uppgifter?

HOPE-projektets mål är inte bara att få ny kunskap om hur beredvilliga hushållen är att leva klimatvänligare liv utan också att identifiera reella åtgärder för förändring. Det slutgiltiga målet är att, baserat på den nyvunna kunskapen, ta fram rekommendationer för åtgärder till politiskt ansvariga. För att säkerställa att dessa åtgärder genomförs måste politisk praxis beaktas. Endast på detta sätt kan HOPE-projektet skapa verkligt mervärde i arbetet med att motverka klimatförändringen.

Hur arbetar den politiska rådgivningspanelen?

I var och en av de deltagande länderna etableras en PAB som har i uppgift att informera oss om den lokala klimatpolitikens implementering. Vi har redan fått bekräftelse på nationell nivå från det franska ministeriet för ekologi, hållbar utveckling och energi och från det norska ministeriet för klimat och miljö.

En gång om året anordnas ett forum för medlemmarna i den politiska rådgivningspanelen. Katalogen med åtgärder som ska användas under hushållsundersökningarna 2016 har presenterats. Utöver detta är det mycket värdefullt att få information om fördelar och nackdelar med liknande genomförda eller pågående projekt i andra samhällen i de respektive länderna. Detta möjliggör informationsutbyte med de berörda forskarna och politiska beslutsfattare. Sist men inte minst är det värdefullt att få information om huruvida åtgärderna i katalogen är tillämpbara i praktiken och under vilka ansvarsområden de skulle falla (t.ex. nationellt eller kommunalt ansvar).

Under projektets andra år kommer preliminära resultat att presenteras och jämföras med PAB-medlemmarnas erfarenheter. På tredje årets forum kommer implementeringen av de åtgärder som hushållen föredrar, i de respektive deltagande städerna, att diskuteras. Detta utbyte är av särskild vikt vid framtagandet av genomförbara rekommendationer för åtgärder till de politiskt ansvariga.