Partner

CIRED

Expertis

CIRED är ett franskt forskningsinstitut som grundades 1973 av professor Ignacy Sachs. Vårt forskningsområde växte fram som en följd av Stockholms klimatkonventioner. I huvudsak analyserar vi sätt att balansera miljöförstöring, långvarig resurshantering och ekonomisk utveckling. De här tre faktorerna appliceras på olika områden, till exempel inom energisektorn, stadsinfrastruktur eller landskapsplanering.

Vi erbjuder hela tiden våra kunder ett helhetsperspektiv. Under våra rådgivningar kopplar vi därför alltid ihop önskan om ekonomisk tillväxt med enskilt konsumentbeteende, teknisk innovation och stadsplanering. Detta koncept för miljövänlig utveckling har visat sig fungera bra inom ramen för våra rekommendationer gällande en hållbar, ekonomisk utveckling för Romklubben. För att uppfylla våra kunders krav förlitar vi oss på ett interdisciplinärt utbyte mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik. Tack vare den här metoden kan vi täcka ett brett metodologiskt spektrum, med allt från modellering av realistiska framtidsscenarion till utvärdering av lagstiftning och offentliga institutioners effektivitet och till och med kvalitativ bedömning av motiven bakom handling.

TEAM: Carine Barbier, Dorian Litvine

Arbetsområde: ekonomiska sidovinster

TEC

Motivation och förväntningar

Mellan 2009 och 2012 genomförde TEC en pilotstudie som blev startskottet för det aktuella HOPE-projektet. Med en kombination av antropologiska, sociala och miljömässiga metoder utförde vi en serie kvalitativa intervjuer där vi undersökte uppfattningarna och effekten av klimatpolitik. HOPE-projektet gör det möjligt att utforma nya livsstilar. I framtiden kommer hushållen att inte enbart vara ansvariga för att minska utsläppen av växthusgaser – de kommer även att delta aktivt i klimatpolitiken. Därför är det av största vikt att vi undersöker klimatpolitikens effekt och hur villiga hushållen är att börja leva klimatvänligare liv. Det här projektet utgör en unik möjlighet att på europeisk nivå analysera hur man kan tillämpa konsumentbeteende för att främja en livsstil med låga koldioxidutsläpp.

Expertis

I över tolv år har TEC erbjudit tjänster på miljöområdet inom offentlig och privat sektor. Proceduren kännetecknas av moderna metoder där miljön alltid är första prioritet. TEC kan ses som ett experimentlaboratorium där vi arbetar med att ta fram klimatvänliga koncept som främjar övergången till ett samhälle och en livsstil med låga koldioxidutsläpp. Vi ser oss själva som navet i ett växande nätverk av innovativa klimatprojekt där vi är med ända från utvecklingsfasen till testfasen, och där vi senare möjliggör den praktiska tillämpningen.

TEAM: Ghislain Dubois, Sébastien Bruyère, Jean-Paul Céron

Arbetsområden: miljömodellering, teknisk implementering

Universitätsklinikum Heidelberg

Motivation och förväntningar

Vårt institut har under flera år undersökt klimatförändringens hälsoeffekter. HOPE-projektet är ett utmärkt tillfälle att undersöka i vilken utsträckning allmänheten är medveten om och/eller förstår vilka negativa hälsoeffekter som klimatförändringen medför. Hittills har våra uppskattningar baserats på beräkningsmodeller som är vetenskapligt välkända men som sällan fått något politiskt erkännande. Eftersom folkhälsan direkt påverkas av klimatförändring är det mycket viktigt att hälsoaspekten ägnas större uppmärksamhet. Denna aspekt bör bidra till att skapa en större acceptans för och förståelse av klimatpolitiken.

Expertis

På vårt institut arbetar vi med att förbättra folkhälsan i vårt eget land och i andra länder, däribland utvecklingsländer. För detta ändamål använder vi oss av integrerade och procedurmässiga metoder. Dels utbildar vi flera olika experter från olika länder, som vi i ett andra steg förbereder så att de kan utveckla sina egna projekt, dels undersöker vi hälso- och sjukvårdssystem ur ett internationellt perspektiv där vi hela tiden är uppmärksamma på kunskapsöverföring. Huvudspecialiseringen på vårt institut växte fram ur detta internationella utbyte. Vårt forskningsområde går ut på att göra djupgående undersökningar av klimatförändringens hälsoeffekter. Vi angriper denna fråga ur ett tvådimensionellt perspektiv. För det första utvecklar vi anpassningsstrategier som motverkar de negativa effekterna av klimatförändring, till exempel den ökade spridningen av malaria. Dessa strategier testas sedan innan de slutligen genomförs på plats. För det andra arbetar vi med att uppmärksamma hälsoaspekterna i klimatforskningen och att etablera dem vid sidan av de miljömässiga och ekonomiska aspekterna som motiv för åtgärder.

TEAM: Prof. Dr. Rainer Sauerborn, Dorothee Amelung, Florian Dorner, Helen Fischer, Valérie Louis, Alina Vandenbergh Hermann

Arbetsområden: hälsomodellering, vetenskaplig metodik och publikation

UMEÅ Universitet

Motivation och förväntningar

Enheten för Epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet arbetar aktivt med forskning om klimat och hälsa sedan snart tio år, i Sverige, Europa men framförallt i samarbete med låg- och medelinkomstländer. Vi studerar effekter av väder, klimat och klimatförändringar på människors hälsa historiskt samt i nutid och framtid. I gruppen arbetar vi med forskning rörande både klimatomställning och klimatanpassning, med samtidigt fokus på policyutveckling. En ambition är att föreslå lösningar för ett hållbart samhälle och att bidra med resultat som kan användas i politik och praktik i samarbete med samhällets olika aktörer. Vårt intresse av att bidra till ökad kunskap om beteendeförändringar och till politiska beslut om ökat oberoende av fossila bränslen gör HOPE-projektet till ett projekt för oss.

Expertis

Vår enhet är multidisciplinär med omfattande internationellt samarbete och världsledande forskningsnätverk på området. Epidemiologi – befolkningens perspektiv på hälsa och sjukdomars utbredning och orsaker – är enhetens huvudspecialitet. Forskningsteamen omfattar en blandning av olika kompetenser, vilket återspeglas i de olika forskningsmetoder som används. Det övergripande målet är att bidra med kunskap som kan främja hälsa och förebygga sjukdom. Vi arbetar med folkhälsofrågor lokalt och nationellt i Sverige, samt internationellt genom samarbetsprojekt i Europa, Afrika, Asien och Latinamerika. Enheten har en av de största forskningsgrupperna i världen med fokus på klimatförändring och hälsa. Enhetens forskning bidrar också till att utarbeta hälsopolitik som kan minska skillnaderna i hälsostatus mellan och inom länder. Enhetens masterprogram i folkhälsovetenskap är Sveriges bästa och enda masterprogram i folkhälsa som har fått det högsta omdömet „mycket hög kvalitet“ av Högskoleverket i deras senaste granskning 2012.

TEAM: Maria Nilsson, Camilla Andersson, Bore Sköld

Arbetsområden: individuell perception och beteendeförändring, kvalitativ metodik

VESTLANDFORSKING

Motivation och förväntningar

Det var vårt långa samarbete med vissa projektpartners som gjorde att vi blev inbjudna att delta i HOPE-projektet. Vi accepterade denna inbjudan med glädje, eftersom Western Norway Research Institute (WNRI) redan hade genomfört en rad hushållsundersökningar om miljömedvetenhet och uppfattningar om klimatförändring de senaste åren. Därför vill vi mycket gärna bidra med våra erfarenheter till HOPE-projektet och samtidigt utöka vår kunskap i en jämförande studie. För detta ändamål arbetar vi på djupet med klimatpolitik och sammanflätning av den internationella nivån och de nationella anpassningsstrategierna. Vårt specialintresse ligger i hushållens vilja att inte bara följa gällande klimatpolitik, utan att också överväga egna insatser. Vi är övertygade om att våra fynd kommer att ge viktig information vid utarbetandet av framtidens klimatpolitik.

Expertis

Vestlandforsking grundades 1985 i förvaltningsområdet Sogn og Fjordane som ett oberoende institut för uppdragsforskning. I tätt samarbete med Högskolan i Sogn og Fjordane främjar vi kritisk och tillämpningsorienterad forskning inom områden som turism, miljö, innovation och nyttoanalyser. Vårt arbete genererar ny kunskap, främjar innovationer och formar utvecklingspolitik och administrationsprocesser genom att konstant skapa nya värden. I vårt arbete med att efterleva de höga kvalitetsstandarderna lägger vi stor vikt vid att erbjuda en hög transparensnivå. Institutets inriktning återspeglar vårt arbete och våra projekt har regionala, nationella och internationella kontaktpunkter.

TEAM: Carlo Aall, Marta Baltruszewicz, Idun A. Husabø, Karen Richardsen Moberg

Ansvarsområde: Policyanalyse